Skip links

Giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày kết thúc – Giờ giao dịch đã thay đổi

Do Giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày của EU kết thúc ở Châu Âu, sẽ có những thay đổi đối với giờ giao dịch trên thị trường đối với các công cụ cụ thể từ Thứ Hai, ngày 31 tháng 10. Kể từ Thứ Hai, ngày 7 tháng 11 năm 2022, tất cả các thị trường sẽ mở cửa trở lại như bình thường.

Kiểm tra lịch trình cập nhật và chuẩn bị kế hoạch giao dịch của bạn cho phù hợp.

* Hãy nhớ rằng giờ giao dịch có thể thay đổi.

Giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày của Liên minh Châu Âu kết thúc vào ngày 30.10.2022
SẢN PHẨM GIAO DỊCH NGÀY Mở cửa Đóng cửa
Giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày ở EU FX 31.10.2022  –  04.11.2022 Mở cửa bình thường Đóng bình thường
KIM LOẠI 31.10.2022  –  04.11.2022 Mở cửa bình thường Đóng bình thường
DẦU UKOIL 31.10.2022  –  04.11.2022 Mở cửa bình thường Đóng bình thường
USOIL Mở cửa bình thường Đóng bình thường
CHỈ SỐ US30 31.10.2022  –  04.11.2022 Mở cửa bình thường Đóng bình thường
JP225 Mở cửa bình thường Đóng bình thường
US500 Mở cửa bình thường Đóng bình thường
UT100 Mở cửa bình thường Đóng bình thường
HK50 Mở cửa bình thường Đóng bình thường
DE30 Mở tại 10:00 Đóng lúc 23:59
EU50 Mở tại 10:00 Đóng lúc 23:59
FR40 Mở tại 10:00 Đóng lúc 23:59
ES35 Mở tại 11:00 Đóng lúc 21:59
TIỀN ĐIỆN TỬ 31.10.2022 – 04.11.2022 Bình thường Bình thường
Giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày của Hoa Kỳ kết thúc vào 06.11.2022
SẢN PHẨM GIAO DỊCH NGÀY Mở cửa Đóng cửa
Giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày của Hoa Kỳ FX 07.11.2022 Mở cửa bình thường Đóng bình thường
KIM LOẠI 07.11.2022 Mở cửa bình thường Đóng bình thường
DẦU UKOIL 07.11.2022 Mở cửa bình thường Đóng bình thường
USOIL Mở cửa bình thường Đóng bình thường
CHỈ SỐ US30 07.11.2022 Mở cửa bình thường Đóng bình thường
JP225 Mở cửa bình thường Đóng bình thường
US500 Mở cửa bình thường Đóng bình thường
UT100 Mở cửa bình thường Đóng bình thường
HK50 Mở cửa bình thường Đóng bình thường
DE30 Mở cửa bình thường Đóng bình thường
EU50 Mở cửa bình thường Đóng bình thường
FR40 Mở cửa bình thường Đóng bình thường
ES35 Mở cửa bình thường Đóng bình thường
TIỀN ĐIỆN TỬ 07.11.2022 Bình thường Bình thường

* Tất cả thời gian được cung cấp theo GMT + 3.