Skip links

Máy chủ ngừng hoạt động do bảo trì hệ thống.

Để tiếp tục cung cấp môi trường giao dịch hàng đầu cho bạn, chúng tôi sẽ tiến hành bảo trì hệ thống. Công việc bảo trì sẽ diễn ra vào Thứ Bảy, ngày 05 tháng 11 năm 2022, từ 04:00 đến 08:00 (GMT).

Điều này có thể ảnh hưởng đến nguồn cấp dữ liệu giá của chúng tôi về Tiền điện tử và bạn có thể gặp phải một số thời gian ngừng hoạt động dự kiến ​​sẽ không quá 20 phút. Điều này có nghĩa là trong thời gian bảo trì, có thể xảy ra tình trạng ngắt kết nối và định giá không liên tục.

Kiểm tra các giao dịch của bạn và chuẩn bị kế hoạch giao dịch của bạn để bảo trì hệ thống theo lịch trình của chúng tôi.

Đăng nhập