Skip links

Phiên giao dịch chỉ số mới.

Chúng tôi xin thông báo rằng kể từ ngày 28 tháng 11 năm 2022, sẽ có những thay đổi về giờ giao dịch đối với các chỉ số cụ thể.

Kiểm tra giờ thị trường cập nhật và chuẩn bị kế hoạch giao dịch của bạn cho phù hợp.

 

Sản phẩm giao dịch     Giờ giao dịch mới (GMT+2) 
 

Chỉ số 

DE30  09:00 – 22:59 
ES35  10:00 – 20:59 
EU50  09:00 – 22:59 
FR40  09:00 – 22:59