Skip links

Máy chủ MT4 ngừng hoạt động do Bảo trì Hệ thống.

Để tiếp tục cung cấp một môi trường giao dịch tuyệt vời cho bạn, chúng tôi sẽ tiến hành bảo trì hệ thống. Công việc bảo trì sẽ diễn ra vào thứ Bảy, ngày 8 tháng 10 năm 2022, từ 08:00 sáng. (GMT) đến 10:00 sáng. (GMT).

Điều này có thể ảnh hưởng đến nguồn cấp dữ liệu giá của chúng tôi cho Cryptos trên máy chủ MT4 Live 2, MT4 Live 3 và bạn có thể gặp phải một số thời gian ngừng hoạt động không quá 20 phút. Điều này có nghĩa là trong thời gian bảo trì, có thể xảy ra tình trạng ngắt kết nối và định giá không liên tục.

Kiểm tra các giao dịch của bạn và chuẩn bị cho việc bảo trì hệ thống theo lịch trình của chúng tôi.

Đăng nhập