Skip links
mid autumn festival  2022

HK50 Thay đổi Giờ giao dịch

Do lễ hội Trung thu, HK50 sẽ đóng cửa vào Thứ Hai, ngày 12 tháng 9 năm 2022.

Bắt đầu từ Thứ Ba, ngày 13 tháng 9 năm 2022, HK50 sẽ trở lại giờ giao dịch bình thường.

* Hãy nhớ rằng giờ giao dịch có thể thay đổi.