Skip links

Lễ hội Chung Yeung 2022 – HK50 Bế mạc

Do tổ chức Lễ hội Chung Yeung, HK50 sẽ đóng cửa vào Thứ Ba, ngày 4 tháng 10 năm 2022.

Bắt đầu từ Thứ Tư ngày 5 tháng 10 năm 2022, HK50 sẽ trở lại giờ giao dịch bình thường.

* Hãy nhớ rằng giờ giao dịch có thể thay đổi.