Skip links

Trading Techniques

Chiến lược Đầu tư Giá trị

Chiến lược Đầu tư Giá trị: Tổng quan Toàn diện Đầu tư giá trị là một chiến lược đầu tư dài hạn, bao gồm việc tìm kiếm các cổ phiếu bị định giá thấp hơn giá trị tiềm năng tăng

Chiến lược Theo Dõi Xu hướng

Chiến lược Theo Dõi Xu hướng: Tổng quan Toàn diện Theo dõi xu hướng là một chiến lược đầu tư phổ biến mà bao gồm việc nhận biết các xu hướng trên thị trường tài chính và tận dụng chúng

Chiến lược Cân bằng Rủi ro

Cân bằng Rủi ro: Tổng quan Toàn diện Cân bằng Rủi ro là một chiến lược xây dựng danh mục cân bằng đóng góp rủi ro của các loại tài sản khác nhau. Chiến lược tập trung vào phân bổ

Kỹ thuật Giao dịch Vị thế

Kỹ thuật Giao dịch Vị thế: Tổng quan Toàn diện Giao dịch vị thế là một kỹ thuật giao dịch phổ biến được sử dụng trong thị trường tài chính, đặc biệt là trong thị trường ngoại hối và chứng

Chiến lược Sao chép Giao dịch

Chiến lược Sao chép Giao dịch: Tổng quan Toàn diện Sao chép giao dịch là một kỹ thuật phổ biến cho phép người giao dịch sao chép tự động các giao dịch của những người giao dịch thành công khác.

Kỹ thuật Giao dịch Trái chiều

Kỹ thuật Giao dịch Trái chiều: Tổng quan Toàn diện Giao dịch trái chiều là một chiến lược được sử dụng trong các thị trường tài chính, trong đó nhà đầu tư đặt vị thế ngược với xu hướng thị

Kỹ thuật Giao dịch Tự phản chiếu

Kỹ thuật Giao dịch Tự phản chiếu: Tổng quan Toàn diện "Reflexivity" là một thuật ngữ được sử dụng trong tài chính và kinh tế để mô tả vòng lặp phản hồi giữa giá thị trường và các cơ sở